Özgün Araştırma

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Ateşli Çocuklarda Ateşli Nöbetin Öngörüsü

10.4274/cayd.galenos.2022.32650

  • Elif Çelik
  • Şükrü Güngör
  • Müge Ayanoğlu
  • Ayşe Tosun

Gönderim Tarihi: 18.08.2021 Kabul Tarihi: 07.01.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):1-7

Giriş:

Ateşli nöbetler (FS) çocukluk çağının en sık karşılaşılan nörolojik sorunudur. Ebeveynler için stres ve endişeye ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için önemli bir iş yüküne neden olur. Bu çalışmanın amacı, tam kan sayımı parametrelerini kullanarak üst solunum yolu enfeksiyonu olan ateşli çocuklarda FS riskini öngörebilen faydalı belirteçleri belirlemektir.

Yöntemler:

Çalışmaya 6 ay ile 5 yaş arasında, 240 ilk FS öyküsü olan, 121 nöbetsiz akut ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu olan (AFI) ve 115 sağlıklı kontrolden oluşan toplam 476 çocuk çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya yaş ve cinsiyet uyumlu biri nöbetsiz ateşli hastalardan ve diğeri sağlıklı çocuklardan oluşan iki kontrol grubu alındı.

Bulgular:

Tüm katılımcılar birlikte değerlendirildiğinde, lojistik regresyon analizi, hemoglobin (Hb) seviyesinin ≤10,95 FS için 2,937 kat daha fazla riskle ve nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ≥1,3969 ile 2,719 kat FS artışı ile ilişkili olduğunu ortaya koydu (%95 güven aralığı: 1,885-4,576 vs. 1,873-3,949), (p<0,001).

Sonuç:

FS riskini öngörmek için düşük Hb seviyeleri ve yüksek NLR kullanılabilse de bu değerler AFI’lı çocuklarda FS’yi öngörmek için tek başına yeterli değildir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli nöbet, öngörü, hemoglobin, nötrofil/ lenfosit oranı

Tam Metin (İngilizce)