Özgün Araştırma

Santral Venöz Kateter Kullanılarak Seldinger Tekniği ile Ultrason Eşliğinde Plevral Drenaj

10.4274/cayd.galenos.2022.82712

  • Gazi Arslan
  • Gültaç Evren
  • Alper Köker
  • Murat Duman
  • Tolga Fikri Köroğlu

Gönderim Tarihi: 06.04.2022 Kabul Tarihi: 18.08.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):34-38

Giriş:

Plevral efüzyonların drenajında pigtail kateterlerin kullanılması önerilmektedir. Ancak, bu amaç için üretilmiş kateterler, kaynakların kısıtlı olduğu yerlerde temin edilemeyebilir. Bu çalışmada, hasta başı ultrason rehberliğinde basit plevral efüzyonların tedavisinde santral venöz kateter kullanımının güvenirliliği ve etkinliği değerlendirilmiştir.

Yöntemler:

Çalışma, 2014 ve 2019 yılları arasında santral venöz kateter ile yatak başında ultrason rehberliğinde plevral drenaj uygulanan bulguya yönelik basit plevral efüzyonlu çocuk hastaların klinik kayıtlarının tek merkezli geriye dönük bir incelemesidir.

Bulgular:

Çalışma süresi boyunca plevral drenaj amacı ile santral venöz kateter takılan 93 hasta (98 girişim) belirledik. Hastaların ortanca yaşı 4,5 yıl (7 gün ile 15 yıl arası) ve ortanca ağırlığı 19 kg (3 ile 60 kg arası) idi. En sık altta yatan neden kalp damar cerrahisi sonrası izlemdi. Teknik başarı oranı %95,9 olup sadece iki işlemde (%2,2) komplikasyon gözlendi.

Sonuç:

Santral venöz kateter ile yatak başı ultrason rehberliğinde plevral drenaj, komplike olmayan plevral efüzyonlu kritik hasta çocuklarda güvenli ve etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, ultrason, Seldinger, santral venöz kateter

Tam Metin (İngilizce)