Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisinde Korozif Madde Alımının Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.galenos.2022.32154

  • Raziye Merve Yaradılmış
  • Aytaç Göktuğ
  • Ali Güngör
  • İlknur Bodur
  • M. Mustafa Güneylioğlu
  • Betül Öztürk
  • Özlem Balcı
  • Derya Erdoğan
  • Can Demir Karacan
  • Nilden Tuygun

Gönderim Tarihi: 08.12.2021 Kabul Tarihi: 15.02.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):15-19

Giriş:

Korozif madde maruziyeti ile acil servise başvuran hastanın yönetimi maddenin özelliklerine ve hastanın klinik durumuna göre değişmektedir. Bu çalışmada; korozif madde alımı ile başvuran çocukların demografik ve klinik özellikleri, hasta yönetim stratejileri ve hastaların prognozu sunulmaktadır.

Yöntemler:

Korozif madde alımı ile başvuran ve 18 yaşın altında olan olgular çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, maddenin özellikleri, ağız içi lezyonların veya herhangi bir semptom veya bulgunun varlığı, tedavi ve prognozu, grafileri ve hastanede kalış süreleri incelendi. Drool skorları hesaplandı.

Bulgular:

Yüz on hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 41±13 ay ve 56’sı (%50,9) erkekti. Hastaların %53’ü başvuru anında asemptomatikti. En sık görülen semptom bulantı-kusma, en sık bulgu orofarinkste hiperemiydi. Hastaların Drool skor ortalaması 8,9±1,7 idi. Yetmiş yedi hastanın (%70) alkali, 33 hastanın (%30) asidik madde alımı mevcuttu, içlerinden 45 hastanın (%40,9) sodyum hidroksit, 27 hastanın (%25) sodyum hipoklorit, 26 hastanın (%24) hidroklorik asit aldığı saptandı. Bulgular en fazla hidroklorik asit ve sodyum hidroksit alımında gözlendi (p=0,044). Hastaların 3’üne (%2,7) endoskopi yapıldı. Endoskopi yapılan hastaların Drool skor ortalaması 6,7 idi. Takiplerde hiçbir hastada komplikasyon görülmedi.

Sonuç:

Korozif madde alımları kimyasal zehirlenmelerle olan acil servis başvurularının önemli ve önlenebilir nedenlerinden biridir. Erken çocukluk döneminde sıklıkla kazara ve az miktarda alımlar söz konusudur. Hastalar asemptomatik olabilir veya nadiren ciddi semptomlar ile başvurabilirler. Gastrointestinal sistem ve solunum sistemi ile ilişkili hasar riskini öngörmek ve acil servislerde uygun yönetimi sağlamak için alınan maddenin kimyasal içeriğinin bilinmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Korozif, çocuk, acil servis, zehirlenme

Tam Metin (İngilizce)