Özgün Araştırma

Nesfatin-1 Düzeylerinin ÇYBÜ’de Beslenme Monitorizasyonu Değerlendirilmesindeki Rolünün Araştırılması

10.4274/cayd.galenos.2022.07830

  • Yasemin Çoban
  • Alper Köker
  • Sultan Aydın
  • Yılmaz Akbaş
  • Ahmet Ufuk Kömüroğlu

Gönderim Tarihi: 17.06.2022 Kabul Tarihi: 23.12.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):39-43

Giriş:

Kritik hasta çocuklarda beslenme mortalite üzerinde oldukça etkili olmasına rağmen, hastalar yeterince beslenememektedir. Enteral beslenme monitorizasyonu ve yönetimi için uygun bir biyobelirteç mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı; nefsatin-1’in kritik hasta çocuklarda nütrisyonel monitorizasyon ve yönetimi için kullanılabilirliğini araştırmaktır.

Yöntemler:

Ocak-Eylül 2019 periyodunda 3. basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan, enflamasyon bulgusu olmayan 35 kritik hasta çocuk çalışmaya alınmıştır. Nesfatin-1, vitamin D düzeyi, prealbümin, albümin, çalışma için değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çocuk yoğun bakım ünitesine yatan, enfeksiyon belirteçlerinin gerilediği 35 hasta değerlendirilmiştir. Hastaların ortalama nesfatin-1 değerleri 9,95±0,78 ng/mL (4,25-18,93 ng/mL) olarak ölçülmüştür. Hedef kalori alım oranı ile nesfatin-1 arasında negatif ve düşük (r=-0,214), prealbümin ile pozitif ve düşük (r=0,172), vitamin D ile ise pozitif ve yüksek (r=0,529) ilişki bulunmuştur. Benzer ilişkiler ağırlık değişim oranı ile nesfatin-1 (r=-0,266), prealbümin (r=0,154) ve vitamin D (r=0,337) arasında belirlenmiştir.

Sonuç:

Çalışma bulgularına göre, kritik hasta çocuklarda, nutrisyon monitorizasyonu ve yönetimi için serum nefsatin-1, albümin ve prealbüminin uygun göstergeler olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nesfatin-1, kritik hasta çocuk, beslenme

Tam Metin (İngilizce)