Özgün Araştırma

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitimi ve Uygulamalarının Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Doktorlarının Bilgi Düzeyi Üzerine Etkisi

10.4274/cayd.galenos.2023.48569

  • Bilge Akkaya
  • Nilden Tuygun
  • Can Demir Karacan

Gönderim Tarihi: 07.09.2022 Kabul Tarihi: 17.01.2023 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(3):169-174

Giriş:

Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) uygulaması, kılavuzlarla tam olarak belirlenmiş dinamik ve ezber gerektiren bir süreçtir. Acil yaklaşım gerektiren bu işlemin akılda kalıcılığı ancak tekrarlayan eğitim ve uygulamalarla sağlanabilir. Bu eğitimlerin öncesi ve sonrası arasında bilgi farklılıkları olup olmadığı ya da eğitimin belli aralıklarla tekrarlanmasının eğitimli uygulayıcıların bilgi ve becerilerinde artış oluşturup oluşturmayacağının ortaya konulması amaçlandı.

Yöntemler:

Çocuk sağlığı ve hastalıkları asistan hekimlerine 2018-2019 eğitim yılları arasında, ileri kardiyak yaşam sertifikalı eğitici tarafından KPR eğitimleri verilerek eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden 6 ay sonra olmak üzere 2015 American Heart Association kılavuzu esas alınarak hazırlanan yirmişer sorudan oluşan değerlendirme soruları uygulandı.

Bulgular:

En fazla doğru yanıt eğitimden hemen sonra yapılan değerlendirme sorularına (ortalama doğru yanıt sayısı 16,06±2,50), en az doğru yanıt ise eğitimin öncesinde yapılan değerlendirme sorularına verilmiştir (ortalama doğru yanıt sayısı 8,41±2,26). Eğitimden altı ay sonra ise katılımcıların doğru yanıt sayısının eğitim sonrası yapılan postteste göre anlamlı azalma olmasına rağmen; altıncı aydaki puanların eğitim öncesine göre yine de oldukça yüksek olduğu tespit edildi (ortalama doğru yanıt sayısı 12,76±3,30). Acilde çalışma sürelerine göre eğitim öncesi değerlendirme sorularına verilen doğru yanıtlar arasında, henüz hiç çalışmamış hekimlerile 5 ay ve üzerinde acil serviste çalışma tecrübesi olan hekimler arasında anlamlı fark saptandı (p=0,024). Birinci yıl asistanı ile üçüncü yıl asistanı arasında (p=0,024) ve birinci yıl asistanı ile dördüncü yıl asistanı arasında (p=0,017) eğitim öncesi değerlendirme sorularına verilen doğru yanıt sayısı açısından anlamlı fark saptandı.

Sonuç:

Küçük gruplar halinde teorik ve pratik eğitim KPR konusunda bilgi ve beceri düzeyini artırır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner resüsitasyon eğitimi, pediatri asistanı, bilgi düzeyi

Tam Metin (İngilizce)