Olgu Sunumu

COVID-19 Pandemisinde MİS-C ile Karışan Bir Kızamık Olgusu

10.4274/cayd.galenos.2022.25743

  • Doğa Lüleyap
  • Ayşe Berna Anıl
  • Pınar Küllüoğlu
  • Çapan Konca
  • Fadiye Gökmen Uyanık
  • Gülnihan Üstündağ
  • Barış Güven
  • Dilek Yılmaz Çiftdoğan

Gönderim Tarihi: 24.03.2021 Kabul Tarihi: 23.04.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):57-61

Çocuklarda ateş ve döküntü sık görülen belirti kombinasyonudur. Etiyolojik araştırmalar öncelikle en yaygın görülen hastalıklara yönelik yapılmaktadır. Bu nedenle yeni Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi döneminde bu kombinasyonu taşıyan çocuklarda özellikle COVID-19 ilişkili multi-enflamatuvar sendrom (MİS-C) akla gelmektedir. COVID-19 pandemi döneminde ateş, konjonktivit, pnömoni, makulopapüler döküntü ile yatan 18 aylık Suriyeli kız olguda, kızamık enfeksiyonu saptanmıştır. Olgu pnömoni ve septik şok kliniği ile kaybedilmiştir. Biz bu olgu ile COVID-19 pandemisi döneminde özellikle ateş, makülopapüler döküntü ve konjonktivitle gelen olgularda MİS-C ayırıcı tanısında kızamığın da düşünülmesi gerektiğini amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kızamık, COVID-19, MİS-C, çocuk yoğun bakım, pnömoni

Tam Metin (İngilizce)