Özgün Araştırma

Çocuk yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni tanısında endotrakeal aspirat kültürünün değerinin retrospektif olarak incelenmesi

10.5505/cayb.2015.44127

  • Kadir Şerafettin Tekgündüz
  • Mustafa Bulgan
  • Merve Türkay

Gönderim Tarihi: 07.01.2015 Kabul Tarihi: 18.02.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(1):13-18

AMAÇ:

İnvaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişen pnömoniye ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) denir. VİP tanısını doğru şekilde koymak klinisyenler için bir sorun olmaya devam etmektedir. Klinik pulmoner infeksiyon skoru (KPES) ventilatör ilişkili pnömoni tanısını koymada kolaylaştırıcı bir yöntem olması için geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, endotrakeal aspirat (ETA) kültürü kombine edilerek hesaplanan KPES ‘in değerini araştırmaktır.

YÖNTEMLER:

Mekanik ventilatorde takip edilen 9 çocuktan alınan toplam 17 ETA kültürü retrospektif olarak analiz edildi. VİP tanısı Center for Disease Control (CDC) kriterlerine göre konuldu. KPES puanları ETA kültür sonuçları eklenerek hesaplandı.

BULGULAR:

Kültür sonuçları 14/17 (% 82.3) oranında pozitif idi. ETA kültürü alındığı zamanki bulgular CDC kriterlerine göre değerlendirildiğinde 10/17 (% 58.8)oranında VİP olduğu saptandı. VİP ile ETA kültür pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmedi. CDC kriterleri ve ETA-KPES skoru arasında % 90.9 uyum olduğu saptandı.

SONUÇ:

Yalnızca ETA kültürü ile enfeksiyon ve kolonizasyon arasında ayrım yapmak mümkün değildir. Bizim sonuçlarımız ETA-KPES değerinin klinik olarak kabul edilebilir olduğunu ve VİP tanısı için yararlı bir tarama aracı olabileceğini göstermektedir. Ancak, ETA-KPES kullanımının klinik değerini belirlemede prospektif daha geniş çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikardır.

Anahtar Kelimeler: Yogun bakim, pnömoni, mekanik ventilatör