Özgün Araştırma

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

10.5505/cayb.2015.35220

  • Okan Öz
  • Süleyman Bayraktar
  • Murat Elevli
  • Hatice Nilgün Selçuk Duru
  • Mahmut Çivilibal
  • Kamil Şahin

Gönderim Tarihi: 26.01.2015 Kabul Tarihi: 20.06.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(2):65-70

AMAÇ:

Bu çalışmadaki amacımız hasta sonuçlarının değerlendirildiği çalışmaların az olduğu ülkemizde Çocuk Yoğun Bakım (ÇYB) ünitemizin altı yıllık verilerini geriye dönük olarak inceleyerek henüz yeterli sayıda olmayan ünitelerin daha etkin kullanılmasına katkıda bulunmaktır.

YÖNTEMLER:

Hastanemizin ÇYB ünitesinde 2007-2013 yılı tarihleri arasında yatırılarak izlenen hastalardan, arşiv kayıtlarına ulaşılabilen 546’sı geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, mekanik ventilatör (MV) ihtiyaçları, MV’de kalış süreleri, transfüzyon durumu, yoğun bakımda kalış süresi, tanıları ve hastaların son durumu kaydedildi.

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı. Rakamsal veriler ortanca ve dağılım aralığı ile, kategorik veriler ise sayı (n) ve yüzde (%) ile ifade edilmişlerdir.

BULGULAR:

Ünitemizde 2007- 2013 tarihleri arasında takip ve tedavi edilen toplam 546 hastanın 283’ü erkek (%52), 263’ü kız (%48) idi. Hastalarımızda ortanca yaş 24 ay (1 – 240 ay), yatış günü ortanca değeri 3 gün; yatış günü dağılım aralığı 1 – 430 gün olarak tespit edildi.

Hastaların yatış tanıları incelendiğinde ilk üç sırada solunum sistemi hastalıkları (n=314, %57.5), nörolojik hastalıklar (n=225, %41.2) ve zehirlenmeler (n=96, %17.6) yer alıyordu.

Hastaların 133’ünde (%24.4) MV gereksinimi oldu. Hastaların MV’de kalış süresi ortanca değeri 120 saat (1 saat - 2160 saat) olarak saptandı. Hastaların 19’u (%3,5) trakeostomili idi.

Hastaların 98’i (%17.9) direkt çocuk yoğun bakımımızdan taburcu edildi. Yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarda kaba mortalite oranını %8.8 (n=48) olarak tespit ettik.

SONUÇ:

Ülkemizde ÇYB ünitelerinde yatan hastaların değerlendirildiği ve bu sonuçlar ışığında ünitelerin teknik ve personel ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, yogun bakim, hasta