Olgu Sunumu

Acile Kusma ve İshalle Başvuran Çocuğun İntrakraniyal Kitleye Bağlı Ani Beklenmedik Ölümü

10.4274/cayd.86570

  • Esra Betül Akkoyun
  • Sena Cantaş Örsdemir
  • Okşan Derinöz

Gönderim Tarihi: 10.01.2017 Kabul Tarihi: 31.05.2017 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4(3):142-145

Bulantı ve kusma hafiften şiddetli durumlara kadar değişebilen çok sayıda hastalığın ortak semptomudur. İntrakraniyal kitle lezyonları bazen kusma ve bunu takiben akut nörolojik bozulma ve ani ölümle birlikte ortaya çıkabilir. Buna genellikle devam eden nörolojik bulgular eşlik eder. Bu çalışmada çocuk acil hekimleri arasında bilinç düzeyini artırmak için ölümle sonuçlanan intrakraniyal bir kitlenin alışılmadık bir sunumunu rapor etmeyi amaçladık. Daha önce sağlıklı olan 15 aylık bir erkek çocuk, çocuk acil servisine (ÇAS) bulantı, kusma ve ishal ile başvurdu. Herhangi bir nörolojik semptomu yoktu. Genel durumu aniden bozulan, kardiyopulmoner arrest geliştiren hasta entübe edildi. Beyin bilgisayarlı tomografisinde lateral ve üçüncü ventrikülde genişlemeye yol açan, posterior fossa’da 3x4x2 cm tümor saptandı. Tümör içinde minimal tonsiller herniasyona yol açan hemorajik alan görüldü. Artmış intrakraniyal basıncı azaltmak için acil ekstra ventriküler drenaj yapıldı. Gerekli tüm müdahalelere rağmen hasta 9 saat içinde kaybedildi. ÇAS’de bulantı ve kusma gibi sık görülen semptomlar, çoğunlukla gastroenterit gibi benign etiyolojilerden kaynaklanmaktadır. Bu tip hastalarda altta yatan intrakraniyal bir patolojinin olabileceği ve daha fazla araştırmanın geciktirilmemesi gerektiği akılda tutmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk,ani ölüm,intrakraniyal kitle

Tam Metin (İngilizce)