DİĞER

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:

2016 Konu Dizini

Acil ilaçlar ve ekipmanları/Emergency equipments and medication    15
Acil servis/Emergency department    146
Acil/Emergency    155
Aile eğitimi/Family education    76
Akciğer grafisi/Chest radiography    131
Akciğer patolojileri/Pulmonary pathology    131
Akrep sokması/Scorpion stings    106
Akrep zehirlenmesi/Scorpion envenomation    69
Akut infantil hemorajik ödem/Acute infantile
hemorrhagic edema    46
Alt solunum yolu hastalığı/Lower respiratory tract disease    121
Amerikan Kalp Cemiyeti/American Heart Association    110
Anamnez/Anamnesis    39
Antivenom/Antivenom    69
Ateş/Fever    76
Benign paroksismal torticollis/Benign paroxysmal
torticollis    162
Beta reseptör blokeri/Beta receptor blocker    151
Beyin ölümü/Brain death    11
Bilevel pozitif havayolu basıncı/Bilevel positive
airway pressure    62
Bilgisayarlı beyin tomografisi/Brain computed
tomography    27
Bilgisayarlı toraks tomografisi/Computed thorax
tomography    131
Bispectral indeks/Bispectral index    52
Bronşiyolit/Bronchiolitis    49,121
Çocuk acil servisi/Pediatric emergency department    15,52
Çocuk acil/Pediatric emergency    135,165
Çocuk yoğun bakım ünitesi/Pediatric intensive
care    11,32,140
Çocuk yoğun bakım/Pediatric intensive care    131
Çocuk/Child    1,21,27,42,86,91,121,135,146,155,159,162
Çocuklarda ileri yaşam desteği/Pediatric
advanced life support    110
Çocukluk çağı/Childhood    52    
Dieulafoy/Dieulafoy    97
Dissemine intravasküler koagülasyon/Disseminated intravascular coagulation    100
Doksazosin/Doxazosin    106
Ebeveyn ateş bilgisi/Fever knowledge of parents    76
Ege bölgesi/Aegean region    69
Eksfoliatif toksin/Exfoliative toxin    32
Ekstremite nekrozu/Extremity necrosis    100
Elektrik kesintisi/Power failure    165
Endikasyon/Indication    131
Endoskopi/Endoscopy    159
Enfeksiyon/Infection    135
Escherichia coli/Escherichia coli    100
Ev kazası/Home accident    146
Gastrointestinal/Gastrointestinal    97
Göçmen/Refugees    86
Hiperinsülinemik öglisemi/Hyperinsulinemic
euglycemia    151
İlaç/Drug    91
İntravenöz lipit infüzyonu/Intravenous lipid infusion    151
İnvazif olmayan ventilasyon/Non-invasive ventilaton    62
Jüvenil idiyopatik artrit/Juvenile idiopathic arthritis    42
Kafa travması/Head trauma    27
Kalsiyum kanal blokeri/Calcium channel blocker    151
Kanama/Bleeding    97
Kapnometri/Capnometry    52
Karbonmonoksit zehirlenmesi/Carbonmonoxide
poisoning    39
Kardiyak arrest/Cardiac arrest    110
Ketamin/Ketamine    103
Kırık/Fracture    1
Kritik çocuk hasta/Critically ill child    62
Lokal anestezi/Local anesthesia    36
Lökositoklastik vaskülit/Leucocytoclastic vasculitis    46
Makrofaj aktivasyon sendromu/Macrophage
activation syndrome    42
Mediastinal apse/Mediastinal abscess    159
Mekanik ventilasyon/Mechanical ventilation    165
Methemoglobinemi/Methemoglobinemia    36,155
Miyokardit/Myocarditis    50
Mortalite/Mortality    140
Mülteci/Refugee    135
Nitrit/Nitrite    155
Non-ketotik hiperglisinemi/Non-ketotic
hyperglycinemia    103
Nonepileptik atak/Nonepileptogenic episode    162
Organ bağışı/Organ donation    11
Ortopedik redüksiyonlar/Orthopedic reduction    52
Özefagus perforasyonu/Esophageal perforation    159
Pediyatrik/Pediatric    100
Personel sayısı/Personnel number    15
Pnömoni/Pneumonia    121
Prilokain/Prilocaine    36
Radyolojik donanım/Radiologic equipments    15
Rehber/Guideline    110
Respiratuvar sinsityal virüs/Respiratory syncytial virus    49
Risk faktörleri/Risk factors    140
Salbutamol/Salbutamol    49,50
Sedasyon/Sedation    52
Sepsis/Sepsis    100
Soba/Stove    39
Solunum yetmezliği/Respiratory failure    103
Sonuçlanım/Outcome    121
Stafilokokal haşlanmış deri sendromu/Staphylococcal
scalded skin syndrome    32
Sünnet/Circumcision    36
Supraventriküler taşikardi/Supraventricular
tachycardia    49,50
Suriye sivil savaşı/Syria civil war    135
Süt çocuğu/Infancy    46
Teknoloji bağımlı çocuk/Technology-dependent child    165
Trampolin/Trampoline    1
Travmatik beyin hasarı/Traumatic brain injury    11
Troponin/Troponin    106
Yaralanma/Injury    1
Yaşamsal bulgu/Vital sign    121    
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care units    86
Yoğun bakım/Intensive care    21
Yüksek akımlı nazal kanül oksijen tedavisi/High-flow
nasal cannula oxygen therapy    121
Yüksek akışlı nazal oksijen/High flow nasal cannula    62
Zehirlenme/Poisoning    21,91,151,155

Anasayfa Arşiv Arama Menü