Özgün Araştırma

Kritik Hastalığı Olan Çocuklarda Plazma Değişimi: Tek Merkez Deneyimi

10.4274/cayd.28199

  • Halil Keskin
  • Muhammet Şükrü Paksu
  • Nazik Yener
  • Özlem Temel Köksoy
  • İbrahim Kartal
  • Canan Albayrak
  • Davut Albayrak

Gönderim Tarihi: 27.11.2017 Kabul Tarihi: 29.01.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5(1):10-14

Giriş:

Bu çalışmanın amacı ünitemizde plazma değişimi (PD) uygulanan hastaların demografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi, tedavi sonuçları ve hasta prognozları ile bunlara etki eden faktörlerin araştırılmasıdır.

Yöntemler:

Ocak 2012 - Ağustos 2015 tarihleri arasında PD uygulanan hastalara ait demografik, klinik ve laboratuvar veriler hastane otomasyon sistemi, hasta dosyaları ve aferez ünitesi kayıtlarından elde edildi.

Bulgular:

Çalışma süresinde 40 hastaya toplam 168 defa PD uygulanmıştı. Hastaların ortanca yaşı 9,4 (1,5-17,3) yıl, erkek/kız oranı 1,35 idi. Olguların %47,5’i altta yatan bir hastalığa sahipti. En sık komorbid hastalık malignite idi. En sık PD endikasyonu sepsis ilişkili çoklu organ yetmezliği (19 hasta, %47,5) olarak bulundu. Altta yatan kronik bir hastalığı olanlarda ölüm oranı olmayanlara göre daha yüksekti (sırası ile %25 ve %7,5). Hiçbir hastada aferez işlemi ile ilişkili yaşamı tehdit edici bir komplikasyon gelişmemişti.

Sonuç:

Sonuçlarımız PD’nin çocuk hastalarda güvenle yapılabileceğini göstermektedir. Mortaliteyi etkileyen iki temel faktör PD endikasyonu ve altta yatan hastalık varlığı olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Plazma değişimi,kritik hasta,çocuk

Tam Metin (İngilizce)